Home » Nieuws

Eropuit met de camper? Houd het rijden ook fiscaal leuk!

Eropuit met de camper? Houd het rijden ook fiscaal leuk!

Bent u van plan om deze zomer in Nederland met een camper op vakantie rond te toeren? En wilt u er een aanschaffen of huren? Let dan op de mogelijke fiscale gevolgen die het rijden in een camper een stuk minder leuk kunnen maken. Laat u dus vooraf goed informeren!

Motorrijtuigenbelasting (MRB)
Een camper komt op verzoek in aanmerking voor het bijzondere tarief MRB. Fiscaal is sprake van een camper wanneer de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen, is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid en voldoet aan de inrichtingseisen. De aantekening 'kampeerauto' op het kentekenbewijs of -card is niet voldoende. Zo moet de ruimte bijvoorbeeld een slaapplaats voor ten minste twee personen hebben, vaste en afsluitbare opbergruimten en een vaste kookgelegenheid. Het bijzondere tarief MRB voor een camper over een tijdvak van drie maanden is een kwart van de personenautobelasting (kwarttari..

Lees meer

Recht uitzendkracht op hogere transitievergoeding

Recht uitzendkracht op hogere transitievergoeding

Hoe moet bij uitzendkrachten het arbeidsverleden worden bepaald voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding? Die vraag stond onlangs centraal bij een zaak die diende voor de kantonrechter Zaanstad. De uitzendkrachten kregen door de rechtszaak een veel hogere transitievergoeding.

Het ging hier om zes uitzendkrachten die als buschauffeur werkten en na een half jaar hun baan kwijt raakten. Het uitzendbureau betaalde daarop een kleine transitievergoeding van een paar honderd euro. De uitzendkrachten waren het hier niet mee eens. Ze verrichtten datzelfde werk namelijk al veel langer, sommigen zelfs al sinds 2009, voor verschillende opeenvolgende uitzendbureaus én onderaannemers van Connexxion. Ze spanden dan ook een procedure aan.

Uitzendkrachten krijgen gelijk
De chauffeurs vonden de kantonrechter aan hun zijde, die bepaalde dat het totale arbeidsverleden moest worden meegeteld. Dat geldt in het kader van opvolgend..

Lees meer

Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?

Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?

Als u als werkgever zaken vergoedt (u betaalt de kosten van bijvoorbeeld een laptop voor uw werknemer) en verstrekt (u koopt het goed en geeft de laptop aan uw werknemer) aan uw personeel, zijn deze kosten voor u in beginsel aftrekbaar van de winst.

De kosten zijn ook aftrekbaar als u ze onderbrengt in de werkkostenregeling. Maar wat nu als het gemengde kosten betreft, ofwel kosten met deels een privékarakter die daarom maar deels aftrekbaar zijn?

Gemengde kosten
Bij gemengde kosten gaat het om de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatiekosten en de kosten van congressen, seminars en dergelijke. Vanwege het gedeeltelijke privékarakter zijn deze kosten ook maar deels aftrekbaar.

Aftrek beperkt
De aftrek van deze kosten is voor ondernemers in de inkomstenbelasting beperkt tot 80%, voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting tot 73,5%. Ondernemers kunnen er ook voor kiezen om, in plaats van een percenta..

Lees meer

Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer

Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer

Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer? Dan is die vergoeding onbelast als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

Wanneer noodzakelijk?
‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer zonder de voorziening zijn werk niet goed kan uitoefenen. Dat houdt in dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. Als hij het werk in theorie ook zonder de voorziening kan uitvoeren, kan de voorziening toch noodzakelijk zijn.

Let op! Een eigen bijdrage van de werknemer betekende tot nog toe dat een voorziening niet als ‘noodzakelijk’ werd aangemerkt. Alleen een eigen bijdrage voor een duurdere uitvoering van een voorziening was toegestaan. Dit standpunt is dus verlaten.

Welke voorzieningen?
Ook gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen, zoals smartphones en dergelijke apparatuur, kunt u belastingvrij verg..

Lees meer

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem.

Wat is inlenen?
U bent inlener als u een personeelslid van een ander inhuurt. Daarbij is van belang dat u de leiding heeft over de betreffende werknemer en ook toezicht houdt. Doet u dit niet, dan is er geen sprake van inlening maar van aanneming van werk en dus ook niet van inlenersaansprakelijkheid.

Waarvoor aansprakelijk?
Als inlener kunt u in beginsel aansprakelijk gesteld worden als de uitlener de verschuldigde belastingen en premies niet afdraagt. Het betreft loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, premies Zorgverzekeringswet en de btw die de uitlener moet afdragen voor het personeel dat de werkzaamh..

Lees meer

Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Er wordt dan al snel gesproken over co-ouderschap. De zorg voor het kind of de kinderen moet dan min of meer gelijkelijk tussen beide ouders worden verdeeld. Als dat onvoldoende gebeurt, is er in fiscale zin geen sprake van co-ouderschap en mist een van beide ouders mogelijk de IACK.

IACK
De IACK bedraagt dit jaar in beginsel 11,45% van uw arbeidsinkomen boven € 5.153, met een maximum van € 2.815. U moet wel ten minste € 5.153 verdienen of, wanneer u ondernemer bent, recht hebben op de zelfstandigenaftrek.

Voorwaarden IACK
Verder gelden voor de IACK in 2021 de volgende voorwaarden:

U hebt een kind dat geboren is ná 31 december 2008 en in 2021 minstens 6 maanden is ingeschreven op uw woonadres. Bent u co-ouder, dan mag uw kind ..

Lees meer

Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?

Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?

Als aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking worden gesteld, geldt in beginsel ook voor meerdere auto’s de bekende bijtelling. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Als dit het geval is, geldt voortaan de bijtelling voor de auto of auto’s met de hoogste bijtelling.

Bijtelling
Werknemers met een auto van de zaak krijgen vanwege het privégebruik van de auto met een bijtelling op het inkomen te maken. Die bedraagt voor nieuwe auto’s in 2021 standaard 22%, voor elektrische auto’s is dit 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Over het meerdere is de bijtelling ook 22%.

Meerdere auto’s
Staan aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking, dan geldt in beginsel de bijtelling voor iedere auto. Dit is anders als de werknemer alleenstaand is of als er in zijn gezin maar één persoon een rijbewijs heeft.

Hoogste bijtelling
De Belastingdienst heeft eerder bekendgemaakt dat als er meerdere auto’s ter beschikking staan en er niet voor ie..

Lees meer

Zonder inschrijving KvK geen Tozo

Zonder inschrijving KvK geen Tozo

Als u niet als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft u geen recht op de Tozo, aldus de rechtbank in Amsterdam. Er bestaat ook geen mogelijkheid om dan via een hardheidsclausule toch voor de Tozo in aanmerking te komen.

Tozo
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een tegemoetkoming voor ondernemers die financieel getroffen worden door de maatregelen inzake het coronavirus. De Tozo bestaat uit de mogelijkheid tot een uitkering voor levensonderhoud en voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Voorwaarden luisteren nauw
In een zaak die onlangs gevoerd werd voor de rechtbank in Amsterdam, bleek dat de voorwaarden voor de Tozo nauw luisteren. Een ondernemer werkte als match-agent voor de internationale voetbalbond FIFA. Hiervoor is een licentie van de FIFA-vereist, maar geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Inschrijving vereist voor Tozo
De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ec..

Lees meer

Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting wilt overstappen naar een bv, moet u in beginsel met de fiscus afrekenen over de aanwezige reserves en boekwinsten. Dit kunt u onder voorwaarden voorkomen door zogenaamd geruisloos door te schuiven. Maar kunt u ook een verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

Voorwaarden
Geruisloos doorschuiven van een verhuurde onderneming is onder voorwaarden mogelijk. Dit is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Vereist is wel dat er nog steeds sprake is van een (mede) voor rekening en risico van de verhuurder gedreven onderneming.

Feiten en omstandigheden
Of hiervan sprake is, zal afhangen van de feiten en omstandigheden. In de betreffende zaak werd een tankstation met shop en carwash verhuurd. De verhuurder wilde zijn bedrijf geruisloos omzetten in een bv, maar de rechter vond dat de verhuurder zelf geen onderneming meer dreef.

Investeringen
Uit de feiten ble..

Lees meer

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 39,50 per dag.

De regeling geldt alleen voor ondernemers bij wie de winst in de inkomstenbelasting belast wordt.

Voorwaarden
De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden:

De rit moet langer duren dan 24 uur.
De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
Het aantal gereden dagen moet aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld met tachograafschijven.
De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag.

Let op! U mag ieder jaar opnieuw beslissen of u de regeling gebruikt. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u de kosten niet aan te tonen.

Ritten korter dan 24 uur
De regeling geldt ook voor internationale rit..

Lees meer