Home » Nieuws

Vpb-vrijstelling of belastingplicht voor vereniging of stichting

Vpb-vrijstelling of belastingplicht voor vereniging of stichting

Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, zijn bij lage winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Dat klinkt aantrekkelijk, maar leidt er ook toe dat u bijvoorbeeld verliezen niet kunt verrekenen. Bij verliezen kan het daarom voor u voordeliger zijn om te kiezen voor belastingplicht.

Voorwaarden vrijstelling
Om vrijgesteld te worden van de Vpb mag de fiscale winst in een jaar niet hoger zijn dan € 15.000.

Is de winst hoger dan € 15.000? Dan is de vrijstelling toch van toepassing, wanneer die winst samen met de fiscale winsten van de vier voorafgaande jaren niet hoger is dan € 75.000. Heeft u de onderneming nog vrij recent opgestart en zijn er daarom nog geen vier voorafgaande jaren, dan wordt de winstgrens van € 75.000 tijdsevenredig berekend. In jaar 1 is de winstgrens dan € 15.000, in jaar 2 € 30.000 etc. In bepaalde gevallen kan dat bij een winst lager dan € 75.000 ertoe leiden dat d..

Lees meer

Sluitende kilometeradministratie niet altijd vereist

Sluitende kilometeradministratie niet altijd vereist

Als u een auto van de zaak rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen als u de auto in het jaar niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt. Dit moet u wel kunnen bewijzen. Een sluitende kilometeradministratie is daartoe erg nuttig, maar niet in alle gevallen een vereiste.

Minder dan 500 km privé
Wel is vereist dat u bewíjst dat de auto maximaal 500 km privé heeft gebruikt. Hóe u dat bewijst, mag u zelf weten. In een zaak bij de rechtbank Noord-Holland was een Excel-bestand met de rittenstaat beschadigd geraakt en achteraf hersteld.

Rittenstaat niet foutloos
Bij de hersteloperatie achteraf had de betreffende ondernemer onder meer gebruikgemaakt van zijn urenregistratie, zijn agenda, facturen en een routeplanner. De rittenstaten over een periode van vijf jaar waren daardoor niet foutloos.

Bewijs voldoende
Voor de rechter was voor twee jaren voldoende duidelijk dat er met de auto in die jaren niet meer dan 500 km privé was gere..

Lees meer

Heeft u recht op twee procent of vrijstelling overdrachtsbelasting?

Heeft u recht op twee procent of vrijstelling overdrachtsbelasting?

De Belastingdienst heeft op zijn site verklaringen beschikbaar gesteld voor degenen die het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting of de vrijstelling willen toepassen. Alleen met behulp van deze verklaringen kan de notaris het verlaagde tarief of de vrijstelling toepassen.

Laag tarief
De overdrachtsbelasting kent sinds dit jaar verschillende tarieven voor woningen. Het bestaande lage tarief van 2% is alleen nog maar van toepassing voor degene die zelf voor langere tijd in de woning gaat wonen.

Vrijstelling
U komt in aanmerking voor een vrijstelling als u een woning koopt, er zelf voor langere tijd in gaat wonen, 18 tot en met 34 jaar oud bent en de vrijstelling nog niet eerder heeft toegepast. Vanaf 1 april van dit jaar komt daar de eis bij dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000, daarboven betaalt u toch het tarief van 2%.

Tarief 8%
Het tarief is 8% in alle overige gevallen, tenzij een andere vrij..

Lees meer

Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend

Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2020 gepubliceerd. Met behulp van deze normen kunt u als agrarisch ondernemer de winstaangifte voor 2020 samenstellen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor uw privégebruik.

Onderverdeling
De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij in bijvoorbeeld pluimvee, varkens en schapen.

Waardebepaling
Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen ook verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.

Privégebruik
De normen inzake privégebruik zijn bedoeld als richtlijn. De onderlinge verschillen tussen gezinnen zijn dermate groot, dat e..

Lees meer

Fiets van de zaak? De fietsregeling en de WKR

Fiets van de zaak? De fietsregeling en de WKR

Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar kun je hiervoor ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken?

De bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs voor het ter beschikking stellen van een fiets van de zaak, is een forfait waarmee het loon in natura wordt belast. Dat betreft dan het privévoordeel van het privé kunnen gebruiken van de fiets. Met dit forfait wordt dat voordeel op een bepaald bedrag vastgesteld. De vraag is vervolgens wat deze bijtelling doet met de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Vrije ruimte in de WKR
De werkkostenregeling (WKR) is een regeling in de loonbelasting waarmee u als werkgever een percentage van het totale fiscale loon (dat is de zogenaamde ‘vrije ruimte’) mag besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingste..

Lees meer

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700 naar € 1.800. Onder welke voorwaarden mag u deze vergoeding verstrekken?

Jaarlijkse indexering
U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2020 bedroeg die onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belasting en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

Per 1 januari 2021 is dit maximale bedrag dus verhoogd naar € 1.800. De nieuwe bedragen zijn maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Betaalt u de vrijwilliger een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als u de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Voorwaarden vrijw..

Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd

Gebruikelijk loon dga verhoogd

Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. Vorig jaar mocht een dga nog uitgaan van een gebruikelijk loon van € 46.000.

Hoogte gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000.

Let op! Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Ook lager gebruikelijk loon onder bijzondere omstandigheden
Een lager gebruikelijk loon is onder bepaalde bijzondere omstandigheden ook mogelijk. Het gaat dan om bv’s die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2021 als starter wordt aangemerkt, overige startende bv’s die het gebruikelijk loon niet kunnen betalen en om verlieslijdende bv’s. Hiervo..

Lees meer

Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd

Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd

De nieuwe salariseisen voor kennismigranten zijn bekend. Deze normen zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant.

Jaarlijkse verhoging
Wanneer u de kennismigrantenregeling voor buitenlandse werknemers wil toepassen, mag dat alleen als uw werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. De salarisnormen worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen. Van een kennismigrant is sprake als u een buitenlandse werknemer van buiten de Europese economische ruimte (EER) of Zwitserland in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis.

Bedragen per 1 januari 2021
Er gelden verschillende salariseisen voor kennismigranten. De bedragen zijn allemaal exclusief de vakantietoeslag waar de werknemer recht op heeft:

Type kennismigrant
Hoogte salariseis 2021

Kennismigr..

Lees meer

Geen mondkapje, geen loon

Geen mondkapje, geen loon

De vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten een mondkapje te dragen, kwam aan de orde in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Het ging om een werknemer die werkzaam was als chauffeur voor een banketbakkerij.

Instructierecht
De werkgever had het dragen van een mondkapje verplicht gesteld voor al zijn personeelsleden in zijn bedrijfspanden en had zich daarbij beroepen op zijn instructierecht. Het instructierecht volgt uit de aard van het dienstverband en brengt de zeggenschap van de werkgever over de werknemer tot uitdrukking. Zo’n instructie kan in strijd zijn met grondrechten. De werknemer in kwestie weigerde in de bedrijfspanden het mondkapje te dragen.

Legitieme doelen
De kantonrechter oordeelt echter dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje in de bedrijfspanden van werkgever twee legitieme doelen dient.

Ten eerste is de werkgever als werkgever wettelijk verplicht de individuele belangen van haar werknemers te besc..

Lees meer

Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?

Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?

Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. In dit artikel gaan we dieper in diverse mogelijkheden die u als werkgever hebt ten aanzien van het fietsgebruik. Niet alle vormen vallen namelijk onder de lage bijtelling.

'Verstrekken'
In de loonbelastingwetgeving staan verschillende termen voor het gebruik van de fiets. Allereerst de term 'verstrekken': als de werkgever aan de werknemer een fiets verstrekt, gaat de fiets in eigendom over op de werknemer. Die verstrekking is belast loon in natura voor de waarde van de fiets.

'Vergoeden'
Vervolgens kennen we het begrip ‘vergoeden’: de werkgever betaalt aan de werknemer de door de werknemer privé gemaakte kosten voor de fiets. Dat kan een eenmalige vergoeding zijn voor de aankoopkosten van de fiets, maar meestal betaalt de werkgever e..

Lees meer