Home » Nieuws

Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?

Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?

Bv’s en hun dga’s komen met elkaar nogal eens leningen overeen. Hieraan kleven diverse voordelen, zolang maar acht wordt geslagen op de zakelijkheid van de lening. Gebeurt dit niet, dan kan dit vervelende fiscale gevolgen hebben.

Rekening-courant of geldlening?
In een zaak bij het gerechtshof Leeuwarden was sprake van een rekening courant-verhouding tussen de dga en zijn bv. In de loop der jaren was de schuld van de bv fors toegenomen. Toen het met de bv financieel fout liep, wilde de dga de schuld als langlopende geldlening aanmerken, deels afwaarderen en vervolgens ten laste van zijn inkomen brengen.

Antedateren
Uit het arrest blijkt dat de dga op alle mogelijke manieren had geprobeerd aan te tonen dat het een langlopende geldlening betrof. Zo toonde de dga een leningsovereenkomst uit 2011. Echter werd hierin de naam van de bv genoemd die pas in 2014 als zodanig werd aangenomen. Het Hof hechtte aan die overeenkomst dan ook nauw..

Lees meer

Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen

Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen

Het kabinet werkt aan voorstellen voor een nieuwe belasting op sparen en beleggen. Daarbij wordt ook gedacht aan een belasting op vermogensaanwas. De Tweede Kamer heeft in een motie verzocht om hierbij liquiditeitsproblemen voor belastingplichtigen te voorkomen.

Wijziging heffing box 3
Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad zal de heffing over vermogen in box 3 worden gewijzigd. De Hoge Raad was van mening dat het huidige systeem van heffing over een verondersteld rendement dat hoger is naarmate het vermogen toeneemt, in strijd is met het recht.

Vermogensaanwas
In de plannen van het kabinet wordt gewerkt aan een systeem waarbij belasting geheven wordt op basis van het werkelijke behaalde rendement. Hiertoe zullen ook ongerealiseerde vermogenswinsten gaan behoren. Dit betekent dat belastingplichtigen al belasting moeten gaan betalen, nog voordat een waardetoename gerealiseerd is.

Liquiditeitsprobleem
De Tweede Kamer ..

Lees meer

Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld is om – in de kern gezonde – ondernemingen met schulden extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.

Minnelijke saneringsakkoorden
Bij een minnelijk saneringsakkoord maakt de ondernemer buiten de rechter om afspraken met zijn schuldeisers om zijn schulden zoveel mogelijk binnen 36 maanden af te lossen. Na die periode wordt een mogelijke restschuld door alle schuldeisers kwijtgescholden. Een belangrijke voorwaarde is dat alle schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel.

Wat kan er met belastingschulden?
Bij de onderhandeling over het saneringsakkoord moet de ondernemer met alle schuldeisers afspraken maken over de aflossing. Vaak is ook de Belastingdienst een van de schuldeisers. Normaal gesproken wil de Be..

Lees meer

Andere optieregeling voor startups vanaf 2023

Andere optieregeling voor startups vanaf 2023

Er komt waarschijnlijk toch een andere aandelenoptieregeling voor startups. Een eerder voorgestelde ingangsdatum van deze nieuwe regeling per 2022 was uitgesteld, maar de Tweede Kamer heeft een hiertoe strekkend wetsontwerp nu toch goedgekeurd.

De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel dit najaar behandelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet vanaf 2023 ingaat.

Huidige regeling aandelenopties startups
Op basis van de huidige wet worden aandelenopties belast op het moment dat deze optierechten worden uitgeoefend. Dat is dus het moment waarop de opties worden omgezet in aandelen. Voor startups geldt dat slechts 75% van het voordeel bij uitoefening van de aandelenopties wordt belast. Deze korting van 25% wordt berekend over maximaal € 50.000.

Voorbeeld
Een werknemer ontvangt een aandelenoptie van zijn werkgever. Na 3 jaar oefent de werknemer de aandelenoptie uit en behaalt daarmee een voordeel van € 60.000. De werkgever is een startup en..

Lees meer

Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd

Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd

Vanaf 1 april 2022 geldt een werkvergunningsvrijstelling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tot en met 31 augustus was dit al mogelijk zonder de sticker van de IND in het paspoort. Deze termijn is onlangs verlengd naar 31 oktober 2022.

Zonder werkvergunning
Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor deze vluchtelingen echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen te werk stellen zonder vergunning.

Bewijs
Om gebruik te kunnen maken van werken zonder werkvergunning moeten Oekraïners een sticker van de IND in hun paspoort tonen waaruit blijkt dat zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zo’n sticker bij de IND aanvragen.

Overgangsregeling tot en met 31 oktober 2022
Nog niet alle vluchtelingen..

Lees meer

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

Wie een woning verhuurt, gaat hierover vanaf volgend jaar, 2023, fors meer belasting betalen, als het aan het kabinet ligt. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 fors te verhogen.

Waardecorrectie verhuurde woning
Wie thans een woning verhuurt, betaalt in box 3 belasting over de waarde van de woning. Hierbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning. Op deze waarde wordt echter een correctie toegepast vanwege de verhuurde staat. Een woning die verhuurd is, zal in de regel immers minder waard zijn. Deze correctie wordt aangeduid als leegwaarderatio.

Leegwaarderatio
De leegwaarderatio bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage is afhankelijk van de huuropbrengst. Hoe meer huur een pand opbrengt in verhouding tot de WOZ-waarde, hoe hoger de leegwaarderatio en hoe geringer de correctie op de WOZ-waarde. Panden die weinig huur opbrengen, kunnen echter een zeer lage leegwaarderatio hebben. In di..

Lees meer

Subsidieregeling ‘NL leert door’ aangepast

Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast

De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.

NL leert door
De subsidieregeling ‘NL leert door’ is een op scholing gerichte subsidieregeling, in het leven geroepen tijdens de coronacrisis. Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd komt hiervoor in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of iemand in loondienst is, een flexibel contract heeft of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de regeling gebruikmaken van gratis scholing.

Geen kopie ID-bewijs meer bewaren
Er is nu dus een aantal zaken gewijzigd in deze regeling. Een van de wijzigingen is het vervallen van de verplichting om van de deelnemers een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren. Deze eis blijkt in st..

Lees meer

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

Heeft u recht op het rechtsherstel box 3? En bent u binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heeft u ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een ‘goedkeuring’ van de staatsecretaris bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting.

Rechtsherstel box 3
Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement.

Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet gaan bieden. Inmiddels is de Belastingdienst begonnen met het rechtsherstel voor een eerste doelgroep.

Voorkoming dubbele belasting
Heeft u buitenlandse bezittingen en schulden, dan heeft u recht op een voorkoming ..

Lees meer

Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?

Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?

Investeert u als particulier in zonnepanelen voor op uw woning, dan kunt u de btw bij aanschaf terugkrijgen. Daar staat tegenover dat u op de energie die u aan de energiemaatschappij teruglevert, weer btw moet betalen. Voor de per saldo terug te krijgen btw kunt u een forfait gebruiken.

Btw terugvragen
U kunt de btw die u bij aanschaf op de zonnepanelen en de installatiekosten betaalt, terugkrijgen. U moet echter ook btw betalen over de teruggeleverde energie, uw eigen gebruik van zelf opgewekte energie en de overige energie die u van het energiebedrijf afneemt. Als u dit allemaal zelf moet uitrekenen, is dat een hele klus. Vandaar dat u gebruik mag maken van een forfait.

Forfait
Een forfait is een door de Belastingdienst vastgesteld bedrag aan btw. Als u het forfait gebruikt, hoeft u zelf niet exact de verschuldigde btw te berekenen. Het forfait is afhankelijk van de soort zonnepanelen, geïntegreerd of niet-geïntegreerd, en van het opwek..

Lees meer

Btw bij korte verhuur woonruimte

Btw bij korte verhuur woonruimte

Is de verhuur van woonruimte voor een korte periode btw-vrijgesteld of btw-belast? Dit hangt af van een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

Verhuur woonruimte btw-vrijgesteld
Verhuur van woonruimte is in principe btw-vrijgesteld. Als een verhuurder niet teveel met btw-belaste kosten maakt, is een btw-vrijgestelde verhuur ook meestal voordeliger. De particulier die de woonruimte huurt, heeft immers geen recht op btw-aftrek.

Let op! Als u als verhuurder echter veel met btw-belaste kosten maakt, is de btw-vrijgestelde verhuur niet altijd gunstig. U kunt dan namelijk de btw op gemaakte kosten niet aftrekken.

Korte verhuur btw-belast
Verhuur voor een korte periode binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf is altijd btw-belast. Verhuurders met veel btw-belaste kosten willen daarom soms liever voor deze verhuur kiezen. Zij kunnen dan immers de btw op de kosten in aftrek brengen.

Let op! Niet elke kortdurende verhuur..

Lees meer