Home » Nieuws

STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022

STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunt u voor scholingskosten een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling STAP-budget. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen deze vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen bij het UWV.

STAP-budget
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget biedt een vergoeding voor scholingskosten. Jaarlijks is een budget van € 218 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 300.000 mensen per jaar scholing volgen.

Let op! Vanaf 1 januari 2022 kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting geen scholingskosten meer aftrekken. Het STAP-budget is de vervanging van deze aftrek.

Scholing
De scholing kan bestaan uit een opleiding, training of cursus. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een scholingsregister bij met alle opleidingen waarvoor u een STAP-budget kunt aanvragen. Staat een scholingsactiviteit (nog) niet in dit scholingsregister, dan is ook geen STAP-budget mogelijk.

Tip! Het scholingsaa..

Lees meer

Advieswijzer Fiscale eenheid 2022

Advieswijzer Fiscale eenheid 2022

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.

De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Op verzoek kan een holding (moedervennootschap) samen met een of meer dochtervennootschappen (werk-bv’s) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden zij gezien als één belastingplichtige. De resultaten van de dochtervennootschap(pen) worden namelijk toegerekend aan de moedervennootschap.

Let op! Een verzoek om een fiscale eenheid moet schriftelijk ..

Lees meer

Onterecht gefactureerde btw toch aftrekbaar?

Onterecht gefactureerde btw toch aftrekbaar?

Als een ondernemer ten onrechte btw aan u factureert, is deze in beginsel niet aftrekbaar. Hierop bestaan echter uitzonderingen, zoals in de situatie dat de btw niet of uiterst moeilijk op de leverancier kan worden verhaald.

Onterecht gefactureerde btw
Het kan tussen (handels)partijen voorkomen dat btw in rekening wordt gebracht, terwijl dit helemaal niet hoeft. De fiscus kan de aftrek van btw door de afnemer dan in beginsel weigeren. De afnemer kan de ten onrechte betaalde btw dan op de leverancier verhalen wegens ‘onverschuldigde betaling’.

Uitzonderingen
Op dit uitgangspunt zijn echter uitzonderingen mogelijk. Dit is in een arrest bepaald door het Europese Hof van Justitie. De inspecteur kan de aftrek van de ten onrechte betaalde btw namelijk niet weigeren als de btw niet of uiterst moeilijk op de leverancier kan worden verhaald. Hiervan was sprake in een onderhavige zaak bij rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het bleek voor de inspe..

Lees meer

Lage beloning meewerkende partner niet aftrekbaar

Lage beloning meewerkende partner niet aftrekbaar

Werkt uw partner mee in uw eenmanszaak en ontvangt uw partner daarvoor een vergoeding? Dan is deze niet aftrekbaar van uw winst als deze vergoeding lager is dan € 5.000.

Voorwaarden beloning partner
Een beloning aan een meewerkende partner kan in beginsel in aftrek komen op de winst als:

door de partner ook daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht,
de omvang van die werkzaamheden meer is dan de hulp en bijstand die onder partners gebruikelijk is, en
de beloning niet hoger is dan normaal gebruikelijk voor dit soort werkzaamheden.

Discussie
De regering wilde in de jaren tachtig voorkomen dat veel discussie zou ontstaan over de vraag of de beloning aan een partner voldoet aan deze voorwaarden. Om die reden zijn vanaf de jaren tachtig al lage beloningen aan partners niet aftrekbaar van de winst in een eenmanszaak.

Let op! Tegenwoordig betekent dit dat een arbeidsbeloning aan een partner lager dan € 5.000 niet aftrekbaar is van..

Lees meer

Geen premies afdragen, geen NOW

Geen premies afdragen, geen NOW

Voor werknemers voor wie u als werkgever geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen, bestaat geen recht op NOW. Dit is eerder bevestigd door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor wat betreft NOW-zaken.

NOW
Werkgevers die al dan niet door de coronacrisis met omzetverlies te maken hebben, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de NOW. Deze regeling vergoedt het grootste deel van de loonkosten, zodat werkgevers ondanks de crisis hun personeel kunnen blijven doorbetalen.

Loonbegrip
Voor het loonbegrip inzake de NOW wordt de Wet financiering sociale verzekeringen gevolgd. Bepaald is dat voor werknemers voor wie geen sociale premies hoeven te worden afgedragen, ook geen NOW verkregen kan worden.

Dienstbetrekking eigen dochter
Een advocaat had de NOW ook aangevraagd voor de loonkosten van zijn eigen dochter die bij hem in dienst was. Voor de dochter werden geen premies afgedragen, maar de advocaat was van mening dat hij..

Lees meer

Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023

Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023

De verhuurderheffing is een heffing voor verhuurders met een flink aantal huurwoningen in het bezit en is al langer omstreden. Uit het coalitieakkoord volgt nu dat de verhuurderheffing in 2023 wordt afgeschaft.

Wie betaalt nu verhuurderheffing?
Heeft u op 1 januari 2022 meer dan vijftig huurwoningen met een in 2022 maximale huurprijs van € 763,47 per maand? Dan krijgt u te maken met de verhuurderheffing.

Tip! Had u op 1 januari 2022 minder dan vijftig huurwoningen, maar overschrijdt u deze grens in de loop van 2022? Dan hoeft u in 2022 geen aangifte verhuurderheffing te doen. Door de afschaffing per 1 januari 2023 betaalt u ook vanaf 2023 geen verhuurderheffing meer.

Percentage verhuurderheffing
Voor 2022 is de hoogte van de verhuurderheffing 0,332%. In 2021 was dit nog 0,526%, maar in het najaar van 2021 is al besloten om dit percentage flink te verlagen. Uit het coalitieakkoord volgt nu dus zelfs afschaffing van de verhuurderh..

Lees meer

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meer gericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen.

Gerichte vrijstelling tot 2022
Als ergens een gerichte vrijstelling voor is, kan een werkgever dit onbelast aan zijn werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Vóór 2022 gold een gerichte vrijstelling voor alle arbovoorzieningen die voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.

Vanaf 2022: verplichte arbovoorzieningen
Vanaf 2022 geldt de gerichte vrijstelling alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril, maar ook bijvoorbeeld een ergonomisch verantwoorde bureaustoel en een beeldschermbril.

Let op! De gerichte vrijstelling voor verplichte arbovoorzieningen geldt niet als sprake is van een eigen..

Lees meer

Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek

Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? Wat zijn dan de voorwaarden betreffende de kosten die hiervoor in rekening mogen worden gebracht? En wat zijn de fiscale aspecten bij een zogenaamde rentevrije hypotheek?

Vervroegd aflossen
Het vorige kabinet heeft eerder extra uitleg gegeven over de kosten bij het vervroegd aflossen van een hypotheek. De kosten die een financier rekent vanwege het vervroegd aflossen van een lening, mogen kort gezegd niet hoger zijn dan het verlies aan rente-inkomsten dat de financier lijdt door het vervroegde aflossen van de lening.

Inzicht in de kosten
De berekening van deze kosten is vastgelegd in een Leidraad van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Daarin is ook opgenomen dat de financier de consument deugdelijk inzicht dient te geven in de kosten die in rekening worden gebracht bij het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening.

Rentevrije hypotheek
Het vorige kabinet heeft ook duidi..

Lees meer

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

Voor kopers van 18 tot 35 jaar oud geldt een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting als zij een woning kopen van maximaal € 400.000. Vanaf 2023 bedraagt deze woningwaardegrens € 440.000.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting
Vanaf 2021 geldt voor kopers van 18 tot 35 jaar een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Voorwaarden zijn onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd in de woning gaan wonen en dat de kopers niet eerder van de startersvrijstelling gebruikmaakten.

Woningwaardegrens
Tot 1 april 2021 gold de vrijstelling voor elke aankoop, ongeacht de aankoopprijs. Vanaf 1 april 2021 is de vrijstelling echter beperkt tot woningen met een waarde van maximaal € 400.000. Onlangs werd bekend dat deze waarde vanaf 2023 omhoog gaat naar € 440.000.

Tip! Het moment waarop aan alle voorwaarden moet zijn voldaan, is het moment van de levering van de woning bij de notaris..

Lees meer

Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

In het coalitieakkoord is niets opgenomen over verdere afbouw van de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning. Helaas betekent dit niet dat de aftrek de komende jaren gelijk blijft. Al eerder zijn namelijk verschillende maatregelen genomen die de komende jaren nog leiden tot vermindering van het fiscale voordeel.

Afbouw maximaal aftrektarief
Zo vindt al jaren een afbouw plaats van het belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Zo is de hypotheekrente in 2022 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40%. In 2023 vindt verdere verlaging plaats naar een maximale aftrek van 37,05%.

Tip! Om de pijn van deze verlaging enigszins te compenseren is het eigenwoningforfait ook verlaagd. In 2022 bedraagt dit voor woningen met een waarde vanaf € 75.000 0,45%. In 2023 vindt nog een verdere verlaging plaats naar 0,40%.

Afbouw Hillenaftrek
Tot en met 2018 betaalde een belastingplichtige geen belasting in box ..

Lees meer