Privacy statement WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal, gevestigd aan Multatulilaan 10 te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Internetpagina               : https://wearoosendaal.nl

Telefoonnummer           : 0165 568222

Armando Nagtzaam is de Functionaris Gegevensbescherming van WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal.

Hij is te bereiken via ajl.nagtzaam@wearoosendaal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling;

– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– om diensten voor u te kunnen verrichten;

– WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar bijvoorbeeld een medewerker van WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de bewaartermijnen voor algemeen bedrijfsmatige en fiscale documenten welke standaard 7 jaar bedraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Wij verwijzen hiervoor naar ons beleid hierin zoals deze afzonderlijk is opgenomen op onze website (https://wearoosendaal.nl).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wearoosendaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of stuur een mail naar info@wearoosendaal.nl.