Home » Nieuws

Zijn zonnepanelen zelfstandig bedrijfsmiddel?

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Zijn zonnepanelen zelfstandig bedrijfsmiddel?

Als u als ondernemer investeert in zonnepanelen, kunt u hierop afschrijven. Maar kunt u op de zonnepanelen afschrijven als zelfstandig bedrijfsmiddel, of als onderdeel van het gebouw waarop ze geplaatst zijn? Welke factoren zijn daarvoor van belang?

Zelfstandig of niet?
Of zonnepanelen als zelfstandig bedrijfsmiddel zijn aan te merken, is volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant afhankelijk van het antwoord op de vraag of de zonnepanelen naar de opvattingen die leven in de maatschappij onderdeel uitmaken van de woning. Hierbij moeten alle omstandigheden van het geval in ogenschouw genomen worden. De rechtbank leidt dit af uit een arrest van de Hoge Raad. In de zaak die onlangs speelde had een woningcorporatie op door haar verhuurde woningen zonnepanelen laten plaatsen. De woningcorporatie wilde op de zonnepanelen zelfstandig afschrijven, maar hier ging de Belastingdienst niet mee akkoord.

Zonne..

Lees meer

Wijzigingen gedifferentieerde Awf-premie van de baan

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Wijzigingen gedifferentieerde Awf-premie van de baan

Een aantal voorgenomen wijzigingen in de gedifferentieerde premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaat na uitgebreid onderzoek niet door. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer daarover onlangs geïnformeerd.

Waarom een gedifferentieerde Awf-premie?
Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is sprake van een hoge en lage Awf-premie. U mag als werkgever een lage Awf-premie toepassen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voldoet u daar niet aan, dan betaalt u een hoge Awf-premie. De voorwaarden betreffen de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers en zijn bedoeld om vergaande flexibele contracten tegen te gaan en vaste contracten te beschermen.

Welke wijzigingen gaan niet door?
De wijzigingen die niet doorgaan betreffen drie gebieden:

Wijziging Besluit Wet financiering sociale verzekeringen en Besluit nadere regel..

Lees meer

Te late melding betalingsonmacht blijft geldig voor Belastingdienst

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Te late melding betalingsonmacht blijft geldig voor Belastingdienst

Als bestuurder van een bv kunt u in bepaalde gevallen door de Belastingdienst in privé aansprakelijk gesteld worden als uw bv verschuldigde belasting niet betaalt. Het betreft met name de loon- en omzetbelasting. Aansprakelijk stellen wordt voor de Belastingdienst een stuk moeilijker als u betalingsproblemen tijdig meldt.

Melding betalingsproblemen belastingen
Als u als bestuurder voorziet dat uw bv niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen bij de Belastingdienst, kunt u dit melden bij de Belastingdienst. Doe dit wel tijdig. Tijdig melden betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden.

Let op! Als uw bv ook de premies voor het bedrijfstakpensioenfonds niet kan betalen, moet u dit ook melden bij het bedrijfstakpensioenfonds. Besteedt uw bedrijfstakpensioenfonds de administratie uit aan een uitvoeringsinstituut, dan meldt u dit hier.

Te late melding
Onla..

Lees meer

Belasting op benzine, diesel en lpg omhoog vanaf 1 juli

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Belasting op benzine, diesel en lpg omhoog vanaf 1 juli

De prijzen van brandstoffen zullen per 1 juli 2023 waarschijnlijk stijgen. De oorzaak is het feit dat de accijnzen op benzine, diesel en lpg weer worden verhoogd. Deze accijnzen waren sinds 1 april vorig jaar verlaagd als compensatie voor de sterk gestegen marktprijzen van brandstof op de vrije markt. Dit was onder meer een gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Stijging
De stijging van de accijnzen verschilt per brandstofsoort. Voor benzine is de stijging van de accijns het grootst met ongeveer 14 cent per liter. Voor diesel bedraagt de stijging zo’n 10 cent per liter en voor lpg 6 cent per liter.

Verdere stijging per 1 januari 2024
Op 1 januari 2024 worden de accijnzen geïndexeerd. De indexatie voor 2023 was uitgesteld om de brandstofprijzen binnen de perken te houden.

Voorraden
Voorraadhouders van brandstoffen, zoals pompstations, hoeven het verschil in accijns over de voorraden niet bi..

Lees meer

Betaling studiekosten kind soms een schenking

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Betaling studiekosten kind soms een schenking

Als u de studiekosten voor uw kind betaalt, zal dit over het algemeen niet aangemerkt worden als een schenking. In sommige gevallen kan dit anders zijn. De Belastingdienst heeft zijn standpunt hierover onlangs bekendgemaakt.

Studiekosten kind onder 21 jaar
Op grond van de wet zijn ouders verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen onder de 21 jaar. Bij het betalen van de studiekosten van uw kind onder de 21 jaar kan dan ook geen sprake zijn van vrijgevigheid en dus niet van een schenking.

Kinderen vanaf 21 jaar
De Belastingdienst geeft aan dat in reguliere gevallen ook bij betalen van de studiekosten en het levensonderhoud van een kind van 21 jaar of ouder geen sprake hoeft te zijn van een schenking. Voorwaarde hierbij is wel dat het kind de studie vóór de 21e verjaardag is begonnen. Onder reguliere gevallen worden de situaties verstaan waarin:

niet sprake..

Lees meer

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

Bent u ondernemer in het mkb en heeft u een energie-intensief bedrijf, vraag dan uiterlijk 2 oktober 2023 voor 17.00 uur de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aan. De TEK kan maximaal €160.000 per onderneming bedragen. U kunt de TEK met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)
De TEK werd vorig jaar in het leven geroepen vanwege de zeer sterk gestegen energieprijzen, waar met name energie-intensieve bedrijven de dupe van dreigden te worden. Daarom besloot het kabinet dat via de TEK een subsidie verstrekt kon worden als u als mkb-ondernemer meer voor uw energie betaalde dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh energie.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarde is dat uw bedrijf energie-intensief is, dat wil zeggen dat uw energiekosten minstens 7% van uw omzet bedragen. Ook g..

Lees meer

Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden niet-betalers in

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden niet-betalers in

Tijdens de coronacrisis kon u ervoor kiezen om de betaling van uw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet u deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. Als u hier niet aan voldoet, ontvangt u in juli 2023 een brief waarin staat dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden
De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat u zich ook aan die maandelijkse aflossing houdt.

Andere voorwaarden zijn dat u tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat u tijdig en volledig de betalingen doet die daarui..

Lees meer

Compensatie transitievergoeding diepslapers en afhandeling door UWV

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Compensatie transitievergoeding diepslapers en afhandeling door UWV

Bent u als werkgever nog bezig met het recht op compensatie voor de transitievergoeding voor dienstverbanden van langdurig zieke werknemers van wie het opzegverbod al vóór 1 juli 2015 was verstreken? Maar waarbij u het dienstverband pas na 1 juli 2015 hebt beëindigd? Daarover is nu duidelijkheid.

Wat was de discussie?
De transitievergoeding bij het beëindigen door de werkgever van het dienstverband, dan wel het niet verlengen van een tijdelijk contract, is sinds 1 juli 2015 wettelijk geregeld. Er bestond discussie over de vraag of er voor werkgevers ook recht op compensatie bestaat voor de dienstverbanden van langdurig zieke werknemers waarbij het opzegverbod al vóór 1 juli 2015 was verstreken, maar waarbij de werkgever het dienstverband pas na 1 juli 2015 had beëindigd.

Het UWV was aanvankelijk van mening dat dit niet het geval was, omdat de werkgever voor de ingangsdatum ..

Lees meer

Denk na over uw fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Denk na over uw fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging

Het kabinet heeft eerder al aanpassingen in de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd. De exacte details zijn nog niet bekend, maar deze zijn onlangs wel weer iets meer ingevuld. De voorgenomen aanpassingen zullen waarschijnlijk in drie etappes worden doorgevoerd.

Bedrijfsopvolgingsregelingen
Voor het fiscaal vriendelijk schenken of vererven van een onderneming bestaan verschillende bedrijfsopvolgingsregelingen. Zo geldt er in de schenk- en erfbelasting een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming, voor zover de waarde hiervan niet meer bedraagt dan € 1.205.871 (bedrag 2023). Over het meerdere bedraagt de vrijstelling 83%. Deze vrijstelling wordt in de praktijk ook wel de BOR genoemd.

In de inkomstenbelasting is een doorschuifregeling opgenomen, in de praktijk ook wel DSR genoemd. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid om de winst die bij sche..

Lees meer

Vakantiewerk of bijbaantje in de zomer

Print

Twitter

LinkedIn

Facebook

Vakantiewerk of bijbaantje in de zomer

In de vakantie zijn er veel scholieren en studenten die een centje willen bijverdienen met een vakantiebaantje. Welke speciale regels zijn dan van toepassing? Belangrijke informatie voor jongeren én werkgevers op een rij.

Informatie voor jongeren
Studenten met studiefinanciering ‘oude regeling’
Voor mbo’ers en studenten in het hoger en universitair onderwijs die zich voor 1 september 2015 hebben ingeschreven én studiefinanciering ontvangen of ontvingen (het oude stelsel), geldt tot en met 2023 een beperking wat betreft de bijverdiensten. Deze grens ligt voor 2023 op ongeveer € 16.000 (bruto per jaar).

Bijverdiensten studenten
Voor hbo- en wo-studenten zijn na de ‘oude regeling’ geen beperkingen meer met betrekking tot het bedrag dat zij mogen bijverdienen. Mbo’ers mochten dat niet, voor hen gold nog steeds dat zij ongeveer € 16.000,- mochten bijverdienen per kalenderjaar. Echter, de bijverdiensten ov..

Lees meer
Wea Roosendaal